Westerwel > Praktische informatie

Praktische informatie

Hier vindt u alle praktische informatie over Westerwel. Denk aan schooltijden, vakanties en studiedagen, aanmelden en meer.

Studiedagen

 • Donderdag 14 september 2023
 • Donderdag 5 oktober 2023
 • Woensdag 22 november 2023
 • Maandag 19 februari 2024
 • Dinsdag 20 februari 2024
 • Dinsdag 2 april 2024
 • Vrijdag  14 juni 2024

Schooltijden

Dag Begin Einde Pauzetijden
Maandag 08.40 uur 15.00 uur Ochtendpauze: 10.30 – 10.45 uur

Lunchpauze: 12.15 – 12.50 uur

Dinsdag 08.40 uur  15.00 uur Ochtendpauze: 10.30 – 10.45 uur

Lunchpauze: 12.15 – 12.50 uur

Woensdag 08.40 uur 12.30 uur Ochtendpauze: 10.30 – 10.45 uur
Donderdag 08.40 uur  15.00 uur Ochtendpauze: 10.30 – 10.45 uur

Lunchpauze: 12.15 – 12.50 uur

Vrijdag 08.40 uur 12.30 uur Ochtendpauze: 10.30 – 10.45 uur

 

Kinderen mogen vanaf 08.30 uur naar binnen komen.

Vakanties

Vakantie Datum
Eerste schooldag 28 augustus 2023
Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2024

Aanmelden

Uw kind kan terecht op onze school als het onderwijs op een reguliere basisschool (tijdelijk) niet meer passend is. In dat geval heeft u een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Dit is wettelijk bepaald. Het samenwerkingsverband Plein 013 geeft de TLV af. Hoe u de TLV kunt verkrijgen verschilt per leerling. In de meeste gevallen vraagt de huidige basisschool de TLV aan, in samenspraak met ouders en onze school.

Met de TLV kunt u als ouder uw kind aanmelden bij een van de drie scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) in Tilburg. U kunt vooraf kennismaken met onze school. Maak daarvoor een afspraak. 

Komt uw kind bij ons op school? Dan wordt u uitgenodigd voor een aanmeldingsgesprek. Als ouder krijgt u de gelegenheid om te vertellen over uw kind en wij verstrekken de nodige informatie over onze school. Vervolgens wordt het aanmeldingsformulier ingevuld en een bijbehorende vragenlijst. Per jaar zijn er meerdere plaatsingsmomenten. De directie van de school is namens het bestuur gemachtigd een kind al dan niet te plaatsen.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van Westerwel bestaat uit vier teamleden en vier ouders. De school kiest de teamleden vanuit onze school en de ouders kiezen de vier ouders/verzorgers . De (adjunct)-directeur neemt steeds als adviseur deel aan de vergaderingen. De MR heeft vaak een adviserende maar zeker ook weleens een beslissende rol in beleidszaken van de school. De MR komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen, de vergaderingen zijn, tenzij anders vermeld, openbaar.

Onze MR-leden

 • Ouders/verzorgers:
  • Annemarie Kimenai
  • Jacco van de Brake
  • Jacobien van Duinkerken-Slaats
  • Karim ben Mohand

 

 • Medewerkers Westerwel
  • Mariëlle Mateijssen
  • Marijke Vennink
  • Noortje Tikken
  • Renske Vermeeren

In het Medezeggenschapsreglement staat beschreven waarover de raad adviesrecht heeft en waarover zij instemmingsrecht heeft. Dit reglement ligt op school om te bekijken. We zien de MR (naast bovenstaande taken) ook als klankbord en vinden het belangrijk ze breed te informeren en te bevragen over ontwikkelingen van onze school.

Wilt u een onderwerp bespreken met de MR of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met onze MR via mr.westerwel@biezonderwijs.nl

Halen en brengen van kinderen

Op het kleine schoolplein zien we dat sommige ouders hun kinderen nog tot de deur brengen. Voor de onderbouwgroepen (merels en mussen) begrijpen we dat dit nog heel wenselijk is. Ouders/verzorgers van kinderen in de middenbouwgroepen nemen afscheid voor de gele lijn. Eventueel kunt u nog uitzwaaien vanaf het sportveld. De leerkracht ontvangt de kinderen bij de deur. De leerkracht heeft zo alle aandacht voor wat er in de klas gebeurt.

Taxivervoer en speelplaats

Het taxivervoer verzorgt http://tilburgtaxi.nl

De speelplaatsen rondom het gebouw zijn als volgt ingedeeld:

 • De leerlingen van de onderbouw spelen op de speelplaats aan de zijde van het korfbalveld
 • De leerlingen van de middenbouw en bovenbouw spelen op de speelplaats bij het grote klimrek en op de ‘kopse kant’ van de school

Interne vertrouwenspersonen

Onze school heeft drie interne vertrouwenspersonen. Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen bij hen terecht als zij iets vertrouwelijks willen bespreken of een klacht hebben over zaken die met de school te maken hebben. De interne vertrouwenspersonen handelen vertrouwelijk en zorgvuldig. Zij hebben een geheimhoudingsplicht. De betrokken vertrouwenspersonen bij Westerwel zijn Marie Hélène van de Kam: marie-helenevandekam@biezonderwijs.nl Inge van Gerwen: ingevangerwen@biezonderwijs.nl en Bas van Beers: basvanbeers@biezonderwijs.nl

Jezelf mogen zijn

Wij helpen leerlingen hun talenten te ontdekken. Want ieder kind verdient het om zijn of haar dromen na te jagen. En te worden wie zij ten diepste al zijn.